Minggu, 01 Maret 2009

Essay : Buruan Batur Mah Sok Leuwih Lendo

BURUAN BATUR MAH SOK LEUWIH LENDO


Dua bulan campleng asana Abah teh teu ngeusian blog deui, teu ngabibisani eta ge sakapeung mah sok aya mangsa-mangsa anu karasana teh, hambar, teu aya eusian, keur teu parurun, malah sok diplesetkeun ku barudak mah “sedang tidak mood” cenah. Abah ge nya kitu kamari teh.
Ari pangpangna mah waktuna ngahaja dipake ningalian blog batur, ti mimiti blog nu aya patula-patalina jeung elmu pangaweruh umum, agama, basa Sunda, malah anu patula-patalina jeung hobi ge ngahaja ku Abah teh dilongokkan, jadi pulsa telpon teh hamburna dipake ngacacang jalan-jalan didunya maya.
Kacindekan anu bisa kacatet saheulaanan, persis nu jadi jejer dina ieu tulisan, “Buruan Batur Mah Sok Leuwih Lendo” ieu teh hiji ungkapan anu sabanerna mah, tapi anu rek ditulis ku Abah lain ungkapanana tapi estudina harti anu hakikina, lantaran nyaeta kitu, waktu ngalongokan blog nu lian teh, disidik-sidik mah enya buruan blog na teh nu batur mah harade nakeran, ti mimiti buruannana katut eusi blog anu diturilisna oge, estu harade pisan, nepi ka lamun ningali “Template” Abah dina blog ieu, asa matak jadi “rendah diri” cenah, pedah ari blog Abah ti mimiti buruanana nepi ka eusi tulisanana ge, asa teu sataikukueun tulisan-tulisan nu lian.
Da eta we sakali mah ngalongok blog nu hobi nguseup, teu ngahaja awalna mah, pedah aya sobat Abah ti bubudak nu hobina nguseup, jorojoy weh hayang ngalongok blog nu hobina nguseup tea, na ari dilongok teh blog-na enyaan lain gawe iseng jiga Abah, da ieu mah istimewa we ceuk Abah, ti mimiti buruanana nepi ka eusi artikelna, geura we waktu nerangkeun kumaha carana ngalungkeun jeujeur, kumaha carana nyieun eupan, kumaha carana ngarawat jeujeur, malah nepi ka kumaha carana ngarawat alam sabudeureunana di tempat nguseup, estu ditataan kalawan telik jeung jentre deuih, teu nyangka tuda, nu ceuk saliwatan mah geura, nu keur nguseup di Cirata atawa di Saguling we nu aya di tatar Sunda, dina rakit ngajajar saurang-saurang asa teu pira, tapi waktu nulis dina blog-na, estu katingali ahlina teh, malah tulisanana,”ilmiah” pisan ceuk barudak mah. Eta hiji.
Terus aya deui, Abah ngalongok tulisan siswa SMA, oge nya kitu keneh, buruan blog-na teh ku hade pisan ceuk rarasaan Abah mah, nyeni meureun “Template” nu katingalina teh, terus waktu dilongok tulisan-tulisanana, enyaan matak helok, najan karek siswa SMA tulisanana geus jiga tulisan pangarang moyan, malah tulisanana teh siga nu geus dialajar mata kuliah “Methode Research” tea, pedah tulisanana make data-data nu ditembrakkeun pikeun nguatan artikelna, ah....... pokona mah garinding we, sok sanajan dina kaca-kaca sejenna aya oge tulisan-tulisan nu make gaya basa barudak siswa pantaranana.
Ari terus ditingali deui blog Abah sorangan, estuning standard pisan, estu biasa-biasa pisan, taya onjoyna, nepi ka aya gerentes dina hate, eureun we kitu ngeusian blog teh, pedah teu kaudag geuning ku Abah mah ngudag-ngudag pangaweruh dina dunya teknologi informasi teh, asa boyot wae, jigana lain keur pantaran Abah meureun pangaweruh ieu teh, macaan bukuna mah ngahaja macaan, ngeunaan internet, ngeunaan blog, ngeunaan e-mail, tapi hih.... angger we hese, mindeng ngajeten. Ceuk barudak mah : “Hese inget gancang poho”. Enya jigana mah kana kitu Abah ge.
Da eta we, ku hese-hesena ngarti teh, keur ngaguar tulisan sangkan loba nu maca atawa nu nganjang kana ieu blog ge, ku teu bisa-bisa wae Abah teh, akibatna nya nu tadi tea, lila weh Abah teh teu nulis deui, meh dua bulan campleng, lain waktu-waktu sakeudeung, malah kapan ceuk para ahli nu nulis dina blog teh, ulah lila teuing ninggalkeun tulisan, kudu mayeng cenah, mun bisa unggal poe eusian, lain teu nyaho eta ge, kapan ceuk tadi ge, ku teu purun tea jeung ku rasa rendah diri meueun nya, pedah ningali blog batur mah ku harade pisan.

Selasa, 06 Januari 2009

ESSAY : MUKA LAMBARAN ANYAR DINA TAUN 2009

MUKA LAMBARAN ANYAR DINA TAUN 2009

Libur keneh barudak sakola mah ayeuna teh, tanggal 12 Januari 2009 karek arasupna deui sakola dina semester anyar, akhir Desember teh dibaragi Rapot, sarua jeung mahasiswa samemeh dibagi Rapot teh aya heula UAS, ujian ahir semester, nu matak jadi reueus teh, awalna mah pedah kapapancenan kudu ngajar Basa Sunda disalah sahaji sakola lanjutan, lain pedah pendidikan ti Jurusan Basa Sunda, wuuuh ... jauh tanah ka langit, jigana mah nu ditingalina teh pedah tiheula sok aya tulisan-tulisan anu dimuat dina Majalah ”Mangle”, jeung kasebutna sok mere kuliah, terus weh dipentaan tulung ku tatangga mun aya keneh waktu mah, pangajarkeun Basa Sunda cenah, pondok carita ditarima weh.
Balik deui kanu jadi kareueus tea, dina ujian ahir semester teh, ngahaja nyieun soal anu jawabanana kudu ditulis ku aksara Sunda ”Kaganga” tea, ngan supaya siswa teu heseeun ngajawabna, ngahaja dilampirkeun koncina, ngahaja deuih runtuyan abjad na ge nu geus ku komputer tea, angkanan teh asal siswa bisa nuliskeunana we heulaanan, da ari sina ditalar mah, kacipta ti awal keneh moal pati bisaeun, bubuhan ngajar aksara Sunda teh ukur ku waktu dua minggu beres, inget keur dina Pelatihan Pa Yus Rusyana ngomat-ngomatan, asal siswa resepeun we heulaanan, cenah.
Bubar ujian, para guru anu ngawas ujian, nyalampeurkeun malah aya nu togmol pisan, hayang ningali pelajaran Aksara Sunda leuwih deukeut cenah, pedah baheula arinyana nyaho aksara Sunda teh ”Hanacaraka” we, ”Cacarakan” tea. Diterangkan eta ge ”Hanacaraka” mah Aksara Jawa lain Aksara Sunda, bari dina jero hate mah kuring ge nyeungseurikeun maneh, da sorangan ge karek engeuh teh anyar-anyar ieu we, pedah eta ge pernah milu Penataran Basa Daerah di Lembang.
Reueus teh, barudak katingali daria ngajawab soalna, meureun resepeun nu matak kitu ge, oge ti lingkungan masyarakat, sanajan saeutik aya keneh nu merhatikeunana, ngan jigana ka para tokoh jeung inohong Sunda, kudu leuwih soson-soson deui mekarkeun aksara Sunda, sangkan masyarakat Sunda leuwih apal kana aksara Sunda-na, komo mun dibantu ku Pamarentah Daerah-na mah, da geuning di daerah Jawa mah, ngaran-ngaran jalan ge ditulis ku aksara Jawa, najan handapeunnana. Matak naon di urang ge kitu.

Senin, 29 Desember 2008

ESSAY : MUNGKAS TAUN 2008

MUNGKAS TAUN 2008

Mun pausahaan mah dina waktu-waktu ieu teh keur meujeuhna sibuk nutupkeun buku pausahaanana, istilahna Tutup Buku, bari sibuk ngitung untung rugi dina usaha taun ieu, malah mun pausahaan nu masih keneh manual dina sistem akuntansina mah sok aya istilah ”Stock Opname” dina waktu-waktu ieu teh, malah sok jadi bahan gogonjakan kapan, mun karyawan sejen mah akhir taun teh libur panjang, tapi bagian akuntansi jeung pembukuan mah istilahna ge ”lembur panjang” cenah, pedah eta sok kapapancenan ”Stock Opname” tea.
Tapi ari urusan dina Blog ieu mah lain hal nu saperti kitu nu rek ditulis teh, ieu mah ningali jeung merhatikeun deui tulisan-tulisan dina Blog ieu, ti mimiti diajar muka jeung nyieun Blog, bari dituyun keneh ku anak lalaki nu panengah, bari dihatean sangkan bisa nulis di dunya-maya pajar teh, bari adug-adugan ge, jaba masih keneh loba kakuranganana teh, teu burung tepi ari nepi ka mungkas taun 2008 na mah.
Ngan nya kitu, mun ditengetan deui tulisan-tulisanana, masih keneh loba omeaneunana, teu ngabibisani lebah dinyana mah, keur mah kakara, katurug-turug ti awal ge disebutkeun, rada ”gaptek” keneh bae kana nu ngaranna Elmu Tehnik Informasi teh, da eta we mun ningali Blog nu sejen mah, ku aralus naker dina ”tampil”anana oge, sok rada kurang PD lebah dinyana mah, tapi da nya kitu, pedah dihatean tea :”Bade iraha deui atuh Pa, batur mah tos kamana boa.” Ceuk si Cikal mah.
Ku lantaran nu keur mitembeyan tea, ditengetan teh loba keneh nu salah ketikna, salah tulisna, malah salah ejaannana oge masih keneh balatak, ngan ukur boga kahayang lebah dinyana mah, nu matak dina mungkas taun 2008 ieu teh, rek tamada pangpangna mah, bisi tulisan-tulisanana loba keneh omeaneunana, neda tawakupna bae.
Ngan keur iber tutup taun jigana, yen tulisan-tulisan dina Blog ieu teh, boh anu mangrupa ”Carita Pondok”, boh ”Essay”, atawa ”Artikel-Kolom” umumna anu pernah dimuat dina Majalah ”Mangle”, jadi ulah waka digebrag, bisi sawan kuya, mun tea mah, aya nu maca eusi Blog ieu, sarua anu dina majalah ”Mangle”, memang eta tulisan-tulisan kuring baheula.
Oge tulisan-tulisan da’wah Islam, boh anu mangrupa ceramah, atawa mangrupa khutbah Jum’at, sarua eta ge ”Ceramah” atawa ”Khutbah Jum’at” anu pernah ditepikeun ku kuring, di masjid gigireun imah, ngan eusi ceramah, atawa eusi khutbah, aya sababaraha hiji anu meunang nyutat tiditu-tidieu, boh tina buku-buku, atawa tina artikel jeung tulisan-tulisan, anu sakira cocog ditepikeun ka jamaah di lingkungan kuring, kukituna ka anu ngarasa tulisanana kacutat, neda tawakupna.
Cag.

Jumat, 12 Desember 2008

DAKWAH : KHUTBAH NIKAH

Waktu ngawinkeun si Cikal meunangkan wanoja urang Padang, batur kuliahna, ari nu khutbah nikahna, si Cikal teh ngurihit : "Hoyong ku Bapa we, ulah ku nu sanes". kapaksa khutbah teh disusun basana campur, gado-gado malah, ngan sugan we teu jadi ngurangan eusi materi anu ditepikeun keur maranehanana, umumna atuh bisa keur para mustami jeung jamaah anu harita bisa hadir :

Bismillaahirahmaan nirrahiim
Assalamu ‘alaikum waramatullaahi wabarakaatuh.
Alhamdu lillahil ladzii arsala rasuulahu bil hudaa, wadiinil haq, liyudh hiraahu alladziini kullihi wakafaa billaahi syahidaa. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu waraasuluhu laa nabiya ba’dah. Allaahumma shalli wasallim wabarik ‘alaa sayyidina muhammad, wa ‘alaa aalihi wa ash haa bihii wa manit taqa. Amma ba'du.
Qaalallaahu ta 'aala fii kitabiihil kariim.
A ‘uudzubillaahi minasy syaithaanir rajiim. Wa min aayaa tihii an khalaqa lakum min amfusikum az waa jaa, litas kunuu ilaihaa, wa ja ‘ala bainakum mawad dah, wa rahmah, inna fii dzaalika la aayaatil liqaumiy yatafak karuun.

Ibu bapak, hadirin sekalian rahimakumullah.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan kesehatan sehingga pada sore hari ini, kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi di masjid yang sama kita cintai, masjid Baitul Muttaqin ini. Shalawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada jungjunan kita semua, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para shahabatnya dan kepada seluruh ahli baitnya yang setia, sampai di hari kiamat nanti.

Hadirin yang berbahagia.
Seperti di sampaikan tadi oleh Pa Odik, sebagai pengatur acara, bahwa saat ini, ketika kita berkumpul dimasjid ini, yaitu dalam rangka tasyakur bin ni'mah dari kami sekeluarga, sehubungan salah seorang anak laki-laki kami, yang sulung, bernama Adhitya Nugraha, akan menghadapi acara pernikahannya, dengan menyunting anak gadis dari daerah Propinsi Riau, yang bernama Fatma Yuni, nanti pada tanggal 08 April 2006.

Mengingat jauhnya tempat perkawinan anak kami ini, di daerah Pekanbaru sana, sehingga tidak mungkin bagi kami, untuk mengundang ibu-bapa sekalian agar dapat datang kesana, maka sengaja kami sekeluarga, mengadakan acara seperti ini di Masjid Baitul Muttaqin, disamping untuk memohon do'a restu dari ibu-bapak sekalian, atas perkawinan anak kami ini, juga karena memang tuntunan Nabi kita Yang Mulia, bahwa perkawinan itu, agar diumumkan kepada khalayak, wa bil khusus kepada seluruh jamaah di masjid, beserta sebagian warga di Komplek Perumahan Cibolerang Indah ini.

Ibu-bapak hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.
Menghadapi perkawinan anak sulung kami ini, terus terang, merupakan pengalaman pertama bagi kami sekeluarga, namun dalam permulaan pengalaman ini, segudang keinginan dan segudang harapan dari kami sebagai orang tuanya, untuk memberikan pendidikan keagamaan, yang paling paripurna, bagi anak-anak kami, yang akan menghadapi hidup berumah tangga nanti.

Kalaupun materi ini kami tujukan khusus, sebagai pembekalan buat anak-anak kami, tetapi ada secercah harapan, semoga juga menjadikan suatu dakwah, buat kita ibu-bapak sekalian yang hadir saat ini.

Hadirin yang berbahagia, terutama Ananda berdua, Adiet dan ananda Yunni yang Bapak sayangi.
Seperti Luqmanul Hakim mendidik anaknya dalam Al Qur-an, pun Bapa saat ini, ingin mencontoh seperti beliau, dalam Surat Lukman ayat 13, 16, 17 dan 18 tertulis begini :

A'udzubillahi minasy syaithaanirrajiim, Wa idz qaala luqmaanu libnihii, wahuwa ya 'izhuhuu, yaa bunayya laa tusy rik billaahi, innasy syirka lazhulmun 'azhiim".

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya : Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar.

Yaa bunayya innahaa in taku mitsqaala habbatim min khardalim fatakum fii shakh ratin au fissamaawaati au fil ardhi ya- ti bihallaah, innallaaha lathiifun khabiir.

Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

"Yaa bunayya aqimish shalaata wa-mur bil ma'ruufi wan ha 'anil mungkari wash bir, 'alaa maa ashaa baka, inna dzaalika min 'azmil umuur."

Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah.

"Walaa tusha' 'ir khad daka linnaasi walaa tamsyi fil ardhi marahaa, innallaaha laa yuhibbu kulla mukhtaalin fakhuur."
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Ananda berdua. saat inipun Bapak ingin berwasiat kepada kalian berdua seperti itu, : "Janganlah kalian berdua mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezhaliman yang besar".

"Wahai anakku berdua, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui".

"Wahai anakku berdua, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian berdua. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah".

"Dan janganlah kalian memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri".

Hadirin rahimakumullah, terutama Ananda berdua, Adiet dan Ananda Yunni yang Bapa sayangi.
Kenapa Bapak ingin menyampaikan hal ini kepada kalian berdua pada saat ini ? Karena Bapak takut, nanti di akhirat, kalian sebagai anak Bapak yang Bapak cintai saat ini, justru kelak di akhirat kita anak dan bapak, malah menjadi orang yang saling membenci dan memusuhi, karena hal seperti ini, bisa saja terjadi, jika hubungan anak dan orang tuanya tidak berlandaskan ketaqwaan kepada Allah SWT, karena nanti mereka akan berseteru dihadapan Allah, mereka akan bermusuhan kelak di akhirat.

Seperti disitir dalam Surat Az Zuhruf ayat yang ke 67 : "A 'udzubillahi minasy syaithaanirrajiim, Al akhil laa -u yauma -idzim ba'dhuhum liba'dhin, 'aduwwun illal muttaqiin".

Orang-orang yang akrab saling kasih mengasihi, pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertaqwa.


Bapak tidak ingin, hari ini, kita yang sekarang saling mencintai dan menyayangi, kelak di akhirat justru menjadi musuh dan seteru. Malah harapan Bapak, nanti di akhirat, kita akan tetap menjadi sebuah keluarga yang tetap dimuliakan oleh Allah SWT. Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal Alamiin.

Pada saat seperti inilah, Bapak ingin menyampaikan pendidikan keagamaan kepada kalian berdua, agar nanti, kelak di akhirat, tidak ada persaksian bahwa Bapak tidak pernah memberikan bimbingan kepada kalian berdua.

Ananda berdua, Adiet dan Ananda Yunni yang Bapak sayangi.
Seperti imam Ali Radiyallahu Anhu, ketika menikahi Siti Fatimah Az Zahra, beliau bukanlah seorang yang kaya raya, juga Nabi kita Muhammad SAW, ketika menikahi Siti Khadijah Al Qubra, beliau juga bukan seorang yang kaya raya. Dan saat ini, ketika engkau Yunni, dinikahi anak Bapak nanti, dinikahi oleh Adiet nanti, pun sama, anak Bapak bukanlah orang yang kaya, tapi dia punya cinta untuk dijadikan salah satu pintu, dalam beribadah kepada Allah SWT.

Karena cinta dua insan yang berbeda jenis, adalah cinta yang terjalin setelah akad nikah nanti, cinta kalian terhadap pasangan hidup yang sah nanti. bukan cinta ketika masa kalian berpacaran, bukan, bukan yang itu. Cinta kalian adalah cinta setelah selesai akad nikah nanti.

Ananda berdua, Adiet dan Ananda Yunni yang Bapak cintai.
Jika saatnya nanti engkau selesai ijab qabul, akan banyak orang bergumam mengucapkan do'a : "Barakallaahu laka wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fii khaiir".

Artinya do'a itu : Allaahumma Yaa Allah, Yaa Rabbana, Berkatilah pernikahan ini dan satukan mereka didalam kebaikan.

Tapi do'a itu saja tidak cukup, jika kalian berdua pun tidak berusaha untuk menuju kesana.

Ketika engkau berdua masih di pelaminan, akan banyak sanak keluarga yang datang, yang ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua, atau paling tidak mengucapkan do'a yang tadi.

Tetapi sering Bapak lihat, yang terjadi di sebuah pesta pernikahan itu, kedua mempelai itu kadang-kala meninggalkan pelaminan sebentar untuk ganti baju, meninggalkan orang yang akan berdo'a, sehingga sering para undangan yang datang, menunggu mempelai selesai ganti baju.

Nah khusus buat kalian berdua, Bapak tidak akan bangga, jika nanti kalian beristirahat dari pelaminan, ketika orang-orang ingin mengucapkan selamat dan do'a kepada kalian, justru kalian hanya sedang ganti pakaian.

Bukan itu yang menjadi kebanggaan, tetapi Bapak akan bahagia jika ada undangan yang menunggu kalian untuk mengucapkan selamat dan do'a, justru apabila kalian sedang shalat.

Jadi ketika para undangan menunggu kalian di tengah pesta itu, tidak ada lagi dialog seperti ini :
"Kemana mempelainya tidak ada di tempat ?"
"Tunggu sebentar Pak, mempelainya sedang ganti baju"
Camkanlah, dan ingat-ingatlah jangan ada lagi dialog seperti itu.
Tapi jika mampu gantilah dialog itu menjadi begini :
"Kemana mempelainya tidak ada di tempat ?"
"Tunggu sebentar Pak, mempelainya sedang shalat dulu".
Dialog seperti itu yang mungkin akan menjadi Bapak bahagia. Seperti didikan Lukmanul Hakim tadi, dirikanlah shalat anakku berdua.
Ananda berdua, Adiet dan Ananda Yunni yang Bapak sayangi, hadirin sekalian rahimakumullah.
Setelah selesai walimatul urusy, setelah selesai pesta pernikahan kalian nanti, khusus kepadamu Adiet, karena engkau sudah menjadi suami, karena engkau sudah menjadi imam di keluargamu nanti, dan orang pertama yang menjadi ma'mum, adalah istrimu, sebelum shalat Maghrib tiba, bimbinglah istrimu, untuk membaca Basmallah, dengan segenap penghayatan akan ke Maha Rahmanan Alah, akan ke Maha Rahiman Allah, kau boleh pegang ubun-ubun istrimu, kau kecup ubun-ubun istrimu dengan penuh kasih sayang, sambil berdo'a, seperti yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad SAW, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ibnu Sinni : "Allaahumma, inni as -aluka min khairihaa, wa khairi maa jabal tahaa, wa a 'udzubika min syarrihaa, wa syarri maa jabaltahaa".

Yaa Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan wataknya. Dan aku mohon perlindungan-Mu dari kejahatannya dan kejahatan wataknya.

Dan engkau Yunni, boleh meng-aminkan do'a yang dibisikkan oleh suamimu Adiet, pada saat itu.

Dan setelah itu, engkau Adiet boleh melanjutkan dengan do'a : "Baarakaallaahu likulli waahidin minna shaahibihi.
Semoga Allah membarakahi masing-masing diantara teman hidupnya.

Selesai kalian berdo'a seperti itu, lalu kau ajak istrimu untuk mengambil air wudhu, dan laksanakanlah shalat Maghrib berjamaah berdua, kini engkau pertama kalinya menjadi imam di keluargamu, dan anggota keluarga yang paling awal adalah istrimu, setelah shalat Maghrib berdua berjamah, boleh kau membaca dzikir, boleh kau dirikan shalat sunat ba'diyah, boleh kau membaca wiridz dan do'a, tapi nanti menjelang Isya, kau ajak lagi istrimu untuk shalat sunat mutlak bersama, sebagaimana dilakukan para salafush shalih, agar pernikahan kalian itu penuh barakah.

Selesai shalat sunat mutlak ini kau baca do'a lagi seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, seperti ini :

"Allaahumma ijma' bainana, maa jama'ta bi khaiir, wa farriq bainana idzaa farraqtaa ilaa khaiir".

Alaahumaa Yaa Allah, berkatilah bagiku dalam keluargaku, dan berilah barakah mereka kepadaku. Allaahumma Yaa Allah, kumpulkan antara kami apa yang Engkau kumpulkan dengan kebaikan, dan pisahkan antara kami jika Engkau memisahkan menuju kebaikan. Amiin.

Usai shalat sunat mutlak ini, boleh kau elus kepala istrimu, malah engkau Yunni, saat itu, boleh kau cium tangan suamimu. Boleh kalian menggumamkan kalimat-kalimat cinta ketika itu.

Setelah itu semua selesai, lebih afdhal kalau engkau Adiet shalat Isya di masjid berjamah, karena buat seorang laki-laki lebih utama shalat fardhu itu dilakukan di masjid secara berjamah, kecuali shalat sunnat itu harus lebih banyak di rumah, tetapi setelah selesai shalat Isya berjamaah dan berdzikir secukupnya, segeralah engkau pulang ke rumah.

Dan ketika itulah, engkau Yunni, seyogyanya berpenampilan untuk membuat seorang suami senang, penuh pesona, dengan parfum yang segar, jangan terbalik, engkau memakai parfum hanya untuk keluar rumah, karena justru seharusnya buat seorang wanita, ketika di rumah berduaan dengan suaminyalah, ia seharusnya memakai parfum.

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir : Sebaik-baik isteri adalah jika kamu memandangnya membuat hatimu senang, jika kamu perintah dia mentaatimu, dan jika kamu tinggal maka dia akan menjaga untukmu harta dan dirinya.

Malah lebih tegas lagi disebutkan dengan hadits yang berbunyi begini :
"Warawal haakimu min hadiitsi mu 'aadzin, anna rasulullaahi shalallaahu 'alaihi wasallam qaala : Lau amartu ahadan ay yajuda li ahadin, la amartul mar ata, an tasjuda lizau jihaa min 'izhami haqqihi 'alaihaa. Walaa tajidum ra -atu, halaawatul iimaani hattaa tuwad diya haqqa zaujihaa, wa lau sa alahaa nafsahaa, wa hiya 'alaa zhahri qatabin."

Hakim meriwayatkan hadits dari Mu 'adz, bahwasanya Rasulullaah Saw, bersabda : "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang agar sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan orang perempuan agar supaya dia sujud kepada suaminya, karena beratnya hak suami atas isterinya. Dan seorang perempuan tidak akan mendapatkan manisnya iman, sehingga ia memenuhi hak suaminya, meskipun suami itu meminta dirinya untuk digauli, padahal dia sedang berada di atas sandaran punggung unta".

Ridha suamimu adalah surga buatmu, Yunni.

Dan sebagai penguat untuk seorang suami, Bapa khususkan buatmu Adiet, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi berbunyi begini :

" 'an abii hurairata radhiyallaahu 'anhu qaala, qaala rasuulullaahi shallallaahu 'alaihi wasallam, akmalul mu-miniina iimaanan ahsanuhum khuluqaan, wa khiyaa rukum, khiyaa rukum linisaa -ihim".

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Orang mu-min yang paling sempurna imannya yaitu orang yang paling baik budi-pekertinya di antara mereka. Dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik terhadap istrinya.

Setelah itu semua selesai, barulah, kalian nyanyikan melodi cinta yang paling indah dalam sejarah percintaan umat manusia, dengan mengharap pahala jihad fii sabilillah, dan mengharap lahirnya generasi pilihan yang selalu bertasbih dan mengagungkan asma Allah Azza wa Jalla, dimana saja mereka berada.

Untuk mengawalinya dimulailah dengan do'a :
"Bismillaahi, Allaahumma janibnasy syaithaana, wa janibnisy syaithaana maa razaqtanaa.

Dengan Asma Allah. Allaahumma Yaa Allah, jauhkanlah kami dari syaithaan, dan jauhkanlah syaithaan dari apa yang Engkau berikan kepada kami.

Jika semua bimbingan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keimanan kepada Allah SWT oleh kalian berdua, Insyaa Allah, hasilnya seperti yang tertuang dalam surat Ar Rahman, 57, 58, 59, 60.

"Fabiayyi aalaa -i rab bikumaa tukadz dzibaan, Ka annahunnal yaaquutu wal marjaan, Fabiayyi aalaa -i rab bikumaa tukadz dzibaan, hal jazaa -ul ihsaani illal ihsaan".

Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan
Seakan bidadari itu permata yakut dan marjan
Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.

Setelah semua prosesi itu selesai dilaksanakan, jangan lupa mandi janabat, jangan anggap enteng thaharah ini, karena akan menjadi langkah awal untuk melaksanakan ibadah shalat selanjutnya, salah langkah dalam mandi janabat nanti, salah pula seluruh peribadahan shalat yang engkau laksanakan selanjutnya. kalian mulai dengan berwudhu dahulu, selanjutnya buat sang suami seluruh kepala harus diguyur air, sedangkan buatmu Yunni sebagai seorang istri, cukup membasahi ubun-ubunmu sampai basah.

Ananda berdua yang Bapa sayangi, serta ibu-bapa hadirin sekalian rahimakumullah.
Kenapa saya sampai menyampaikan perihal mandi janabat ini, karena pengalaman, ketika melaksanakan ibadah haji dulu, ada cerita seorang jamaah ketika itu, setelah sampai di Masjidil Haram, beliau ini tidak bisa melihat dimana letaknya Ka'bah yang agung itu, padahal semua orang sudah menangis terisak-isak di depan Ka'bah begitu pertama kali melihatnya, orang ini kebingungan, dia tidak bisa melihat Ka'bah ada dimana, dalam kebingungannya dia mengingat-ngingat dosa dan kesalahan apa yang telah diperbuatnya selama di tanah air dulu, ternyata yang terbersit dalam pikirannya adalah, ketika selesai berjima' dengan istrinya beliau tidak pernah mandi janabat, Masyaa Allah, menyadari kesalahannya ini, dia bertaubat kepada Allah seketika itu, dia bersujud memohon ampun kepada-Nya, dia menangis tersedu-sedu, menyesali perbuatannya. selesai bersujud, ketika menengadahkan kepalanya, ternyata Ka'bah ada persis didepan matanya. Allaahu Akbar.

Ananda berdua yang Bapak sayangi, ibu bapak rahimakumullah.
Langkah berikutnya dalam kehidupan berkeluarga nanti, adalah sang suami mendidik istrinya, kelihatannya gampang padahal sangat sulit sekali, Nabi Luth pun dulu kesulitan untuk mendidik istrinya, begitu juga Nabi Nuh, kesulitan mendidik istrinya, sebagai contoh kasus saja, pernah di Bandung ini dulu ada ulama kondang, yang sangat dicintai oleh para jamaahnya, tetapi kadang-kadang para jamaah ini seringkali bisik-bisik akan perilaku sang istri dari ulama kondang ini, ternyata sang istri tersebut, banyak jamaah yang menyebutnya "kurang santun" katanya. Sang ulama hanya pandai mendidik orang lain, mendidik istrinya, ternyata tidak berhasil.

Nah, kesulitan mendidik sang istri inipun mungkin masih dirasakan oleh Bapak-bapak yang hadir saat ini. Saya jadi teringat akan ceramahnya Pa Miftah Faridh dulu, ketika ceramah di Jl. Marga Jaya IV, suatu hari katanya, seorang suami menegur istrinya : "Mamah ! Jangan bertingkah seperti itu, tidak baik, termasuk riya, perilaku seperti itu teh".

Apa jawab sang istri : "Akh Bapak mah kuno, kurang pergaulan, Bapak yang sombong mah, bukan Mamah, Bapak yang riya mah, bukan Mamah, Bapak teh seharusnya mah mendorong istri, jangan malah mengkritik saja, gaul atuh Pak, gaul...., akh.... terus sagala, macam disebut, kalau tadi sang Bapak hanya satu kalimat saja, sang istri menjawabnya sampai 18 kalimat, malah lebih katanya.

Akhirnya, sang suami tidak mau lagi menegur, jika sang istri berbuat kesalahan, sang suami tidak mau lagi meluruskan jika sang istri bertindak tidak pada tempatnya.

Mau salah mau benar, "sabodo teuing", kata Pa Sihotang, wis...... karepmu, kata orang Jawa.

Padahal sebahagian hadits tadi, Sabda Nabi : "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang agar sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan perempuan agar supaya dia sujud kepada suaminya, karena beratnya hak suami atas isterinya".

Atau bisa saja terjadi, ketika sang suami meminta istrinya untuk memasangkan kancing kemejanya yang copot, misalnya, sang istri malah balik berkata, "Teu ningali yeuh Mamah sakieu riweuhna, jaba masak, jaba kukumbah, jaba nyeuseuh" terus ........ segala macam disebut, akhirnya sang suami tidak mau lagi menyuruh istrinya.

Sang istri, yang tidak pernah lagi disuruh-suruh oleh sang suami, tidak pernah lagi ditegur jika dia punya kesalahan, malah merasa senang, sambil berucap : "Tah kitu, ngecos-ngecos wae mah ku sorangan, Nabi ge kapan ku sorangan ngecos-ngecos bae mah". Malah diobral di tempat arisan :"Suami saya mah begitu baiknya, kalau saya pulang dari mana-mana teh, tidak pernah marah lagi seperti dulu, malah sekarang mah enak, si Bapak teh jarang nyuruh lagi sama saya, malah nyuci pakaian ge, sekarang mah dia nyuci sendiri".

Kata Ustadz Hilman Rosyad ketika ceramah disini dulu, kalau sudah terjadi begini, hati-hati, bakal ada sederetan wanita lain yang akan ngantri, untuk membantu suami Ibu, mangecoskeun kancing kemejanya yang copot.

Jika saja kata ibu teh, "Akh jika seperti itu terjadi, senjatana mah gampang, pura-pura we menta diserahkeun, da yakin, si Bapana moal wanieun".

Mending jika tidak berani, bagaimana kalau bicaranya sama suami yang saruana, lalu dia jawab :"Atuh maneh menta diserahkeun mah, aing numpeng".

Nah, begitu beratnya, begitu sulitnya mendidik keluarga, tapi jika kita bercermin kepada keluarga Nabi, Siti Khadijah Al Qubra begitu kayanya beliau, begitu cantik jelitanya beliau, tetapi terhadap suaminya, begitu santunnya, begitu menghormatinya.

Ananda berdua yang Bapak sayangi, hadirin rahimakumullah.
Berikutnya yang ingin Bapak sampaikan, seperti Lukmanul Hakim mendidik anaknya tadi, adalah jauhi sifat sombong dan takabur, jauhi sifat riya, karena sangat samar sekali kesombongan itu bercokol didalam dada. Sampai Nabi bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim : "Barang siapa dalam hatinya ada sifat kesombongan, walau sekecil biji sawi, dia tidak bisa masuk kedalam surga".

Saya punya kasus bagini : "Seorang Bapak yang mempunyai anak, kebetulan si anak ini sukses secara materi di Jakarta, dibanding kehidupan Bapaknya di Bandung, suatu hari sang anak pulang ke Bandung ke rumah Bapaknya, disini dekat, di daerah Leuwipanjang, karena masa remaja saya di daerah Leuwipanjang sana, sang anak ini tentu saja datangnya ke Bandung dengan membawa kendaraan yang mulus dan masih baru, nah ceritanya, karena rumah bapaknya ini masuk ke gang didalam, dan tidak ada garasi mobilnya, tentu saja, kendaraan sang anak itu harus diparkir di jalan Leuwipanjang sana.

Ketika malam tiba, sang anak merasa khawatir mobil barunya ini ada yang nyuri, atau paling tidak, mobil barunya ini ada yang membongkar, karena di daerah Leuwipanjang sana, terkenal daerah sangar katanya, karena kekhawatiran seperti itu, lalu si anak bicara sama bapaknya.

"Bapak, malam ini, Bapak tidur saja di mobil, sambil nungguin mobil, takut ada yang nyuri".

Sang Bapak pun menurut perintah anaknya, selama sang anak di Bandung, selama itu pula sang Bapak tidur didalam mobil anaknya.

Akhirnya, setelah tiga hari ada di Bandung, sang anak pun kembali pulang ke Jakarta.

Ternyata sepulangnya sang anak, si Bapak malah jatuh sakit, akibat dia tidur selama tiga malam didalam mobil. Subhanallah.

Nah, dari cerita itu, camkan oleh kalian ananda berdua, Bapak tidak akan bangga, kalau nanti seandainya kalian sukses secara materi, siapa tahu kalian bawa mobil bagus, masuk ke Komplek Cibolerang ini, tetapi berperilaku seperti anak kawan Bapak tadi, karena cerita tadi betul-betul teralami oleh kawan Bapak dengan anaknya, di Jalan Leuwipanjang sana.

Hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi, apabila sang anak yang sukses ini, tidak dihinggapi penyakit riya dihatinya, karena ada penyakit kibir di hatinya, sehingga dia tidak merasakan lagi bahwa yang disuruhnya itu Bapaknya, dia hanya merasakan bahwa bapaknya bisa disuruh seperti itu.

Satu lagi contoh konkrit, disini di Masjid Baitul Muttaqin, ada Pa Sihotang yang seringkali memberikan tausyiah, tiap Shubuh. Dalam menyingkap kesombongan ini, beliau selalu memberikan contoh begini : "Misalnya, saya. misalnya Pa Maman katanya, ketika khutbah di mimbar, entah itu khutbah Idul Fitri, ataupun khutbah Idul Adha, suatu saat, begitu selesai berkhutbah, beberapa orang jamaah ada berguman, wiiiih......hebat betul yah, khutbahnya Pa Maman".

Lalu kedengaran sama Pa Maman, bagaimana kata Pa Maman : "Aiiiiing ...... tea",

Nah, jawaban seperti ini, seperti kata Nabi tadi, "dia tidak bisa masuk ke dalam surga". Karena kesombongan terlalu bercokol didalam dadanya.

Karena jawaban yang harus disampaikannya ketika itu, adalah : Alhamdu...........lillah, segala puji hanya bagi Allah semata.

Tapi sayang, ada gerak tubuh, atau disebut olah tubuh oleh para pemain teater, ketika seseorang mengucapkan "Alhamdulillah" dibibirnya, tetapi olah tubuhnya dan tingkah lakunya, persis seperti ia mengucapkan "Aiiiing..... tea".

Ini bahaya, bibirnya Alhamdulillah, tapi gayanya "Aiiiing...... tea". Begitu tipisnya kesombongan bercokol didalam hati manusia.

Buat kalian berdua, terutama buatmu Adiet, untuk meredam kesombongan ini, caranya adalah, sering-seringlah bergaul dengan jamaah masjid, sering-seringlah ittikaf di masjid, karena di masjidlah, seringkali ada orang yang mengingatkan kita, jika langkah kita ada yang sedikit kurang pada tempatnya.

Ibu-bapak hadirin sekalian ikhwatul iman rahimakumullah.
Seperti di awal tadi, materi yang saya sampaikan kali ini, awalnya khusus buat anak-anak kami tercinta, yang akan menghadapi kehidupan berkeluarga nanti, tetapi siapa tahu inipun dapat kita pergunakan, oleh para pengantin yang sudah basi seperti kita, untuk mengingatkan kembali saat-saat indah, bulan-madu kita dahulu.

Dan siapa tahu hal-hal yang saya sampaikan tadi, tidak pernah kita lakukan dahulu, bersama suami kita, bersama istri kita dahulu.

Kalau terjadi seperti itu, marilah kita yang berkumpul saat ini di masjid Baitul Muttaqin ini, untuk mengulangi saat-saat indah itu, seperti yang dicontohkan Nabi tadi.

Karena saya yakin, jika hal-hal yang saya sampaikan tadi, kita laksanakan lagi nanti malam, oleh kita para pengantin yang sudah basi ini, mudah-mudahan saya berharap, dapat menjadikan sebagai perekat kembali, perasaan cinta kita terhadap pasangan kita masing-masing, kita renda kembali hubungan kita bersama istri kita, bersama suami kita, yang kadang-kadang sudah mulai kita lupakan keindahannya, mudah-mudahan saja, kepada pasangan yang akan melaksanakannya nanti, akan menghasilkan seorang anak yang soleh dan shalehah, seperti harapan kita semua.

Untuk itu, ingin saya mengulang kembali langkah-langkahnya.
Sebelum shalat Maghrib tiba, sang suami membimbing istrinya, untuk membaca Basmallah, dengan segenap penghayatan akan ke Maha Rahmanan Alah, akan ke Maha Rahiman Allah, sang suami memegang ubun-ubun istrinya, serta mengecup ubun-ubun istrinya dengan penuh kasih sayang, sambil berdo'a :

"Allaahumma, inni as -aluka min khairihaa, wa khairi maa jabal tahaa, wa a 'udzubika min syarrihaa, wa syarri maa jabaltahaa".

Yaa Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan wataknya. Dan aku mohon perlindungan-Mu dari kejahatannya dan kejahatan wataknya.

Dan sang istri meng-aminkan do'a yang dibisikkan oleh suaminya pada saat itu.
Setelah itu, sang suami melanjutkan dengan do'a : "Baarakaallaahu likulli waahidin minna shaahibihi.
Semoga Allah memberkati masing-masing diantara teman hidupnya.

Selesai berdo'a seperti itu, lalu keduanya mengambil air wudhu, dan laksanakanlah shalat Maghrib berjamaah berdua, suami menjadi imam dan ma'mumnya sang istri, setelah shalat Maghrib berdua berjamah, boleh sang suami membaca dzikir, boleh juga mendirikan shalat sunnat ba'diyah, boleh membaca wiridz dan do'a, tapi nanti menjelang Isya, sang suami mengajak lagi istrinya untuk shalat sunat mutlak bersama, sebagaimana dilakukan para salafush shalih, agar pernikahan selama ini penuh barakah.

Selesai shalat sunat mutlak ini sang suami membaca do'a :
"Allaahumma ijma' bainana, maa jama'ta bi khaiir, wa farriq bainana idzaa farraqtaa ilaa khaiir".
Alaahumaa Yaa Allah, berkahilah bagiku dalam keluargaku, dan berilah barakah mereka kepadaku. Allaahumma Yaa Allah, kumpulkan antara kami apa yang Engkau kumpulkan dengan kebaikan, dan pisahkan antara kami jika Engkau memisahkan menuju kebaikan. Amiin.

Usai shalat sunat mutlak ini, sang suami mengelus kepala istrinya, dan saat itu sang istri boleh mencium tangan suaminya, yang saya yakin belum pernah ibu lakukan seumur hidup terhadap bapak, terhadap suami ibu, kalah oleh istri tukang ojek, seperti cerita saya dulu. Boleh saling menggumamkan kalimat-kalimat cinta ketika itu.

Setelah itu semua selesai, sang suami shalat Isya di masjid berjamah, setelah selesai shalat Isya berjamaah di masjid dan berdzikir secukupnya, segeralah pulang ke rumah.

Dan ketika itulah, sang istri, sudah berpenampilan untuk membuat seorang suami senang, penuh pesona, dengan parfum yang segar, Ridha suami ibu, adalah surga buat ibu.

Setelah itu semua selesai dipersiapkan, barulah suami istri menyanyikan melodi cinta yang paling indah dalam sejarah percintaan umat manusia, dengan mengharap pahala jihad fii sabilillah, dan mengharap lahirnya generasi pilihan yang selalu ber tasbih dan mengagungkan asma Allah Azza wa Jalla, dimana saja mereka berada.

Dimulai dengan do'a : "Bismillaahi, Allaahumma janibnasy syaithaana, wa janibnisy syaithaana maa razaqtanaa.

Dengan Asma Allah. Allaahumma Yaa Allah, jauhkanlah kami dari syaithaan, dan jauhkanlah syaithaan dari apa yang Engkau berikan kepada kami.

Insyaa Allah, hasilnya seperti yang tertuang dalam surat Ar Rahman, 57, 58, 59, 60.
"Fabiayyi aalaa -i rab bikumaa tukadz dzibaan, Ka annahunnal yaaquutu wal marjaan, Fabiayyi aalaa -i rab bikumaa tukadz dzibaan, hal jazaa -ul ihsaani illal ihsaan".
Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan
Seakan bidadari itu permata yakut dan marjan
Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.

Setelah semua prosesi itu selesai dilaksanakan, jangan lupa mandi janabat, jangan anggap enteng thaharah ini, karena akan menjadi langkah awal untuk melaksanakan ibadah shalat selanjutnya, salah langkah dalam mandi janabat nanti, salah pula seluruh peribadahan shalat yang dilaksanakan selanjutnya.

Hadirin yang berbahagia.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, tentu saja saya yakin, masih banyak kekurangannya, itu semua karena kekurangan saya semata-mata, jika pun ada yang benarnya, ketahuilah, bahwa kebenaran hanya milik Allah semata, semoga kekurangan dan kesalahan saya selama tadi, Allah dapat mengampuninya.

Paling akhir, saya ingin menyampaikan do'a untuk ananda berdua calon mempelai.
Allaahumma shalli 'alaa sayyidina Mauhammad wa 'alaa aalli sayydina muhammad.Amiin Yaa Allah Yaa Rabbal 'aalamiin.

Yaa Allah Yaa Rabbana, limpahkanlah anugerah-Mu kepada kami, kelilingilah kami dengan kasih-sayang-Mu, jadikanlah pernikahan anak kami nanti, pernikahan yang penuh barokah dan terpelihara.
Janganlah Engkau jadikan keduanya perpisahan dan pertengkaran.
Cukupilah keduanya dari kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya.
Yaa Allah Yaa Rabbana, karuniakanlah kepada mereka keturunan yang shaleh dan shalehah. Lapangkanlah rezeki mereka, dan jadikanlah keduanya sebagai hamba-hamba-Mu yang shaleh.
Yaa Allah Yaa Rabbana, jadikanlah pernikahan mereka nanti seperti pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, jadikanlah pernikahan mereka nanti seperti pernikahan Jungjunan kami Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah Al Qubra, jadikanlah pernikahan mereka nanti seperti pernikahan Shahabat Ali Radiyallahu Anhu dengan Siti Fatimah Az Zahra.
Allaahumma Yaa Allah, Yaa Rabbana, Berkatilah pernikahan anak kami ini nanti dan satukan mereka didalam kebaikan.

Allaahumma bifadl lika 'ummanaa, wa biluth fika huffanaa, waj 'al haadzal 'aqda 'aqdaan mubaarakan ma'shuumaa, wa alif bainahumaa ulfatan, wa qaraaran daa-imaa, walaa taj 'al bainahumaa furqatan, wa firaaran wahusshuumaa, wak fihimaa mu-natad dun-yaa wal aakhirah

Allaahumma innaa nas-aluka an tulqiya bainahumal mahabbata wal widaada, wa an tar zu qahuman naslash shaaliha minal banaati wal aulaad, hattaa turiyahumal asbatha wal ahfaad, wa an tah fadhahumaa mim makaa yidil khalqi ajma'iin, wa an tuwas si'a lahumar rizqa, wa an taj 'alahumaa min 'ibadikash shaalihiin.
Allahumma inna nas -alukal 'aafiyata wa dawaamal 'aafiyah, wasy syukra 'alaal 'aafiyah.
Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta bainaa abiinaa Aadama wa umminaa Hawaa-a, wa allif bainahumma kama allafta bainaa sayyidinaa Muhammad Shalallaahu "alaihi wasallam, wa sayyidatinaa Khadijatal Kubraa, wa allif bainahumma kamaa allafta baina sayyidinaa 'Alii wa sayyidatinaa Fatimataz Zahra-i, wa allif bainahumaa kamaa allafta bainal maa-i wats tsalji.
Barakallaahu laka wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fii khaiir.
Wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin.
Amin Yaa Allah Yaa Rabbal 'Alamiin
Billaahit taufiq wal hidayah wal ibadah wal inayah.
Sub haanaka allaahumma wabihamdika, asyhadu allaa ilaa ha ilaa anta, asytaghfiruka wa aatubu ilaiik.
Wassallam u 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


----mmd-----

Kamis, 11 Desember 2008

ATIKAN : MULANGKEUN PANINEUNGAN

Maca Mangle No.2077 dina "Panineungan", Cocoan jeung Kaulinan Harita, beunangna "Supriatna" estu bener-bener malikan deui mangsa keur budak harita, malah make jeung dipaparah sagala, jigana, nu nulisna teh, enya "Supriatna", umurna sapantaran, dina nyalahanana oge kitu lah, pakokolot supa jigana jeung kuring.
Ari nu matak kataji teh, lebah nyaritakeunnana, asa sarua jeung nu kaalaman ku kuring dina mangsa-mangsa harita, nepi ka keur maca teh pikiran mah asa malikan deui ka mangsa-mangsa keur budak, mangsa-mangsa keur bangorna budak tea, katambah-tambah nuliskeunnana estu tapis pisan, nepi ka dina sababaraha alinea mah aya nu matak imut kanjut, kapiasem ku kalakuan sorangan harita, malah aya nu nepi ka ngehkey sagala rupa, dina lebah alinea anu sarua pisan jeung kalakuan kuring harita, ngan jigana, lebah tempat kajadianana nu beda teh, mun Supriatna mah di Sumedang, tapi kuring mangsa harita mah di Bandung, ngan teu bina, pantaran kuring harita mah kitu pisan kalakuan teh.
Geura eta lebah nyerewuk-nyerewukkeun taneuh sisi jalan, mun geus monclot teh geus teu ku siku deui diteueulkeunana teh, tapi ku keuneung nepi mun budak sapantaran aya limaan teh, kudu limaanana mancerkeun pancuranana teh, ngarah leuwih gede mun katajong batur teh.
Nu teu kaalaman teh lebah gugusuran make upih, da di Bandung mah tangkal kalapa atawa kawung na ge euweuh, embohna teh meureun eta mun gigilindingan, sok make pelek urut beca, pelek nu geus teu kapake, da baheula mah lebah Gang Wiria teh aya garasi beca, ngahaja pelek teh digilindingkeun make regang awi ti tungtung Jl. Siti Munigar beulah kaler nepi ka beulah kidul.
Atuh eta geura, lamun pareng anak entog tatangga malegar, anu masih keneh kumupu cenah, heg ditewak, terus dipangpengkeun, persis jiga budak keur maen panggal tea, da ngayekyek atuh entog kumupu teh, nepi ka paehna pisan, atuh ngontrog nu bogana, nu jadi kolot weh katempuhan, kudu ngagantian.
Panggalna ge harita mah, mun teu meuli ti tukang barabadan di pasar Tegallega, ngahaja ngadon dipangbubutkeun ku tukang bubut di lebah Jl. Pasirkoja tungtung, kawentar panggalna alus didinya mah, panggal semar cenah, nu rada ngahelob di luhurna, rada dipuncungkeun lebah tengahna.
Enya da harita mah keur budak, nu paling dipikaresep teh mun teu nyoo seuneu, nya nyoo cai, sakali mah nyoo seuneu teh kamalinaan, nepi ka dapur tina bilik di imah teh beak sapotong, mun teu kaburu kapanggih ku tatangga nu sabedeng mah, jigana lapur, kahuruan enya.
Ari nyoo cai, diider tempat kokojayan teh, geus puguheun "Centrum" jeung "Cihampelas" mah, eta we Cikapundung ge, dipake kokojayan harita mah, ti mimiti lebah "pabrik kina", di jalan Pajajaran, nepi ka lebah "dam" di Jl. Sasak Gantung, dipake icikibung, malah ka kulonna lebah Gado Bangkong di Padalarang, handapeun rel kereta api, aya tempat icikibung barudak harita mah, caina entong nanyakeun herang henteuna, da pasti lecek atuh, ngan suka we nu puguh mah, aya nu rada herang teh lebah Sadu di Soreang, lebakkeun halteu Sadu, aya susukan rada tarik caina, da dipake icikibung atuh, malah di Dayeuhkolot mah, di Citarum, harita geus lain dipake babalapan deui atuh, tapi paluas-luas ngajleng ka Citarum, tina rel kareta api wetaneun jalan, nepi ka palid keur budak teh, lain heureuy, mun teu pada nulungan ku tukang ngala keusik mah harita, jigana moal kapuluk.
Nepi ka lamun aya babaturan pohoeun deui, mun panggih geus pada-pada kolot kieu, "Oh ! enya inget, si Maman anu palid di Citarum tea nya ?" bari geeerrr ... eta teh saleuseurian.
Ngadu jangkrik, teu kaasup nyandu, tapi ukur boga mah aya diimah, resep teh kana jangkrik konar, warnana coklat semu koneng, nu denger tea geuning sorana, sapeupeuting ngagandengan saimah-imah. Ngala jangkrik sakali-kalieun mah pernah nepi ka Bale Endah, ngahaja milu nangkel kana treuk nu rek ngala keusik ka Citarum, naekna ti PTT ( PT.Inti ayeuna ), ti Citarum mah laleumpang nepi ka Bale Endah, ngan hanjakal beubeunangan teh lain jangkrik kalung, tapi "Colat" pedah aya garis coklatan lebah huluna, hese ngadukeun jangkrik "Colat" mah kudu dina taneuh, di kali ukuran sajeungkal mah, ditutupan maka kaca da bisi hiber, lalajona ti luareun kaca.
Aya deui kaulinan teh, nyaeta ngala kanari, di Jalan Sunda terus ka kaler ka Jl. Sumbawa nepi ka Taman Maluku, ukur mulungan wungkul nu ragrag tina tangkalna, da naek mah teu bisa, jeung ongkoh deuih ari nu ragrag mah geus karolot kanarina teh, dikerik ku beling sina lemes, geus lemes dihampelas, diherangkeun ku bebek muncang, nu dibungkus ku kaen urut, sagede indung leungeun, nepi ka leucir kanari teh, dibandingkeun jeung nu sejen paherang-herang.
Bosen ngala kanari, diteruskeun ku ngala kembang tanjung, ieu mah ngalana lebah jalan Balonggede, ti mimiti parapatan Balonggede - Pungkur nepi ka sakola Pasundan, baheula mah rajeg tangkal tanjung, buahna sok rajeun didahar, ngan sok nempel koneng dina huntu, jiga Sawo Walanda, nepi ka teu pati beuki, jeung ongkoh harita mah ngala kembang tanjung-na ge sok ngahaja jeung barudak awewe, ditaliiran make benang kanteh. malah sok ngahaja silih jangjaruhkeun keur papangantenan cenah, dikangkalungan ku kongkorong tiiran kembang tanjung.
Nu tara miluan teh mun lebah usum hujan, mun batur huhujanan bari cecerewetan, harita mah teu bisa milu, ukur ningali we tina jandela, sok dicarek huhujanan mah ku kolot teh, lantaran ti bubudak boga panyakit asma, panyakit mengi cenah harita mah nyarebutna ge, malah sok jadi pamoyokan babaturan : "Si Maman mah, jiga embe, teu kaop kahujanan, tuluy we mengi" nu sok riweuh teh nu jadi Emang, mun kabeneran kanceuh, katempuhan kudu ngagandong ka mantri ngadon disuntik di Gang Jaksa, wetaneun TK Gembira, mun teu kitu ka Dr. Sunarko Sunaryo di Jl. Dewi Sartika.
Paling ge mun hujan geus raat, kakara bisa kaluar ti imah, ngadon nyieun paparahuan tina keretas, ditilep-tilep, ngadon dibalapkeun dina kamalir di sisi jalan Siti Munigar, ti mimiti totogan Gg. Adikacih nepi ka pengkolan Gg. Wiria, mun pareng eleh teh, kitu tea we ngahaja ditenggor ku talawengkar, sesemplekan kenteng, malah tampolana ngahaja diwejek.
Tapi ari maen langlayangan mah asa dihucuhkeun ku Apa teh, asal ulah ngarucu cenah, bisi cilaka. da eta we mun pareng angin ka kulon teh, mata teh nepi ka belek atuh, da terus-terusan ngalawan panonpoe meureun, kapok ari ngadon ngarebol mah, lantaran dampal leungeun pernah soek ti mimiti cinggir nepi ka curuk parat, jigana gelasan nu eleh teh ditarik satarikna kunu bogana, nepi ka waktu direbol teh gelasan dina dampal leungeun teu bisa kapegatkeun malah jadi raheut, aya mingguna.
Osok eta ge mimitina mah ngagelas ku sorangan, make bubuk beling urut bohlam dirieus disaring ku kaen bubututan, nepi ka lemes jiga tipung atuh beling teh, tapi angger maen teh sok elehan keneh wae, tungtungna sok ngahaja dipangmeulikeun gelasan ti Jalan Karang Anyar, gelasan warna beureum, beken harita mah gelasan "si Pego" cenah, bosen jigana Apa mangmeulikeun gelasan ti Karang Anyar, aya deui tukang gelasan di Gg. Lebe, bosen gelasan ti Gg. Lebe, ngahaja menta gelasan kanu jadi Emang di Garut, gelasan hade pisan harita mah ti Garut teh, gelasan warna hideung meles, nepi ka euweuh tandingna harita mah, malah kabehdieunakeun mah nu jadi Emang teh pernah jadi juara sa Jawa Barat sagala, ngadon maen langlayangan di Lebak Siliwangi, meunang hadiah ti Gupernur.
Langlayanganana bisa nyieun sorangan harita mah, rada alus deuih rarasaan mah buatan sorangan teh, da eta we sok kapake ku batur teh, malah ngahaja ngurihit ka Apa, menta dipangmeulikeun peso raut ti Cisondari, pedah aya panyawah di Ciwidey, sakalian titip, atuh dipangmeulikeun teh peso raut anu hade pisan rarasaan harita mah, pedah peso rautna make jeung disarangkaan sagala, jiga bedog.
Nyieun katepel ge geus lain make dahan jambu batu nu cagakan tea deuih, tapi geus make dahan anu buleud sagede pipa pralon, keur ngaitkeun tali karetna, ngahaja dikorowek ku peso raut, karetna ngahaja meuli ka Jalan Astana Anyar, kiduleun bioskop Siliwangi, tuntung handapna ngahaja diukir dihade-hade, cetaan "jiga nu kuring pisan", ngahaja sok dibawa ari ngala kembang tanjung, sakalieun keur ngatepel buah tanjung nu geus asak, nu geus beureum, sok resep mun sakalieun barudak awewe nginjeum katepel teh, waktu dikeupeul teh, da ngajerete atuh, ngaragap ukiran katepel jiga kitu, tungtungna kapan moyokannana beak karep harita mah, pajar teh : "Maaan.... toleot, awak si Maman peot". cenah.
Komo mun geus nyieun kekedokan tina bubur keretas koran, keretas koran teh disoehan dileutik-leutik, dicaian tuluy dibebek nepi ka jiga bubur, geus jiga bubur dicampuran aci sampeu, terus ditaplokeun kana tanah liket anu hideung meles, meunang ngala ti Tegallega beulah kaler, harita mah aya paranti ngala tanah liket teh, taneuh liketna diemple-emple, ngan tara payus wae, angger we hasilna teh jiga gambar Gajah Mada dina buku Sejarah tea, nepi ka waktu dipake teh, ku Apa sok digeuhgeuykeun : "Kade keh waktu dibuka kedokna, angger jiga kitu".
Ari di Tegallega beh kidul mah, aya tempat khusus paranti latihan taruna pulisi harita teh, aya paranti teterekelan naek kana benteng kai, aya paranti ngangsrod, anu dina saluhureun sirah bari ngadapang teh diwatesanan ku pager kawat, aya paranti leumpang dina leunjeuran kai sabeulah wae, keur ngalatih kasaimbangan awak jigana. Nu pangresepna di tempat eta teh, nyaeta tempat diajar ngajlengan babalongan, anu ditengah babalonganana aya tambang dadung pikeun ngagulantungna sangkan bisa ngajleng ka peuntas, persis jiga "Tarzan" keur ngagulantung dina akar tea geuning, ari nu jadi matak resep teh, mun pareng aya nu tikosewad, atawa teu bisa ngahontal tambang dadung tea, pasti tigujubar kana babalongan tea, sedeng dina babalongan teh pinuh ku lentah wungkul, jadi mun aya nu tigujubar teh, waktu hanjat mah pasti awak teh pinuh ku lentah, nu pangdipikagimirna harita, mun pareng aya lentah munding napel kana tonggong, da bibirigidiganana teh geus lain caturkeuneun deui, lantaran ongkoh babalongan harita sok dipake guyang ku sabubuhan munding nu dikencarkeun di lapang Tegallega, malah inget keneh ngaran munding nu jadi ketua kelompokna ge "si Baplang", pedah tandukna panjang pisan meh sadeupa kolot, ngelukna teh lebah tuntungna we wungkul.
Nyieun empet-empetan mah, mun pareng waktu panen, ngahaja ka Cigereleng wetaneun Gg Mulya, tina tungtung jarami teh ukur dipencet-pencet ku curuk jeung indung leungeun bari dipuntir-puntir, handapna bari dirojokan, nu apal harita, bari ngarojokan handapna teh sok bari dihariringan : "Ojok-ojok uang aung, ngarojokan nu disaung, ojok-ojok uat-uat, ngarojokan nu dibuat", waktu dicobaan teh bari ajret-ajretan, da bisa disada.
Atuh jajaneun aya embohna, henteu ngan ukur wawayangan tina gaplek wungkul anu warna beureumna semu gandola teh sok ulaweran kana biwir, nyaeta japilus nu sok bari dibarengan ku ngahariringkeun sesebred atawa wawangsalan, malah tampolana mah sok rada cawokah ngahariringna teh. Nu nineung mah tukang "gulali" sok nagog di hareupeun sakola, nu matak nineungna teh waktu motong gulali, ku beusi urut per mobil jigana mah, jeung geus herang ngagenclang deuih, mun keur motong teh sok dilagukeun : "Domba nini, kencar-kencarkeun" cenah. Diturutan ku barudak bari nyentreu-nyentreukeun bujurna ka tukang ka hareup, matak suka.
Ngan anyar-anyar ieu sareretan pernah di TV, teuing stasion mana teu apal, aya gambar toong, warna beureum harita mah, dina TV ge harita masih kitu, gambar toong teh sok dirariung ku barudak, pedah eta nu lalajona, persis jiga nu keur noong, malah sok ngahaja lebah panon teh sok ditungkup ku ramo, supaya cahaya ulah aya nu asup kana gambar, bari dikomentaran ku si emangna, mun ayeuna mah make "narasi" meureun, di surupkeun jeung sora "Akordeon", ngan angger, "narasi" teh ngadongengkeun keur "jaman Jepang", jeung "jaman proklamasi" we wungkul teu robah-robah, nepi ka sora geus peura ge.

Enyaan waas.


-----mmd---

( BASA SUNDA ) ESSAY : NGAMA'NAAN TULISAN

Mun pareng nguji mahasiswa dina ujian akhir atawa keur ngabingbing mahasiswa nu keur nyusun skripsi, sok rada cerewed teh palebah tulisanana, komo mun pareng manggihan kalimat nu salah ngetikna, sok pangcerewedna rarasaan mah, malah sok bari ngagelendeng sagala rupa ka para mahasiswa nu pareng tulisanana loba salah ngetikna teh, malah sok diembohan ku kalimat saperti kieu : “Skripsi ieu teh mangrupa tulisan hidep atawa karya hidep anu panggedena nepi ka danget ieu mah, nepi ka hidep bakal boga harepan, yen karya hidep ieu teh bakal dibaca ku balarea, bakal dibaca ku masyarakat umum, malah kuduna memang kitu, skripsi ulah ngan ukur jadi eusi perpustakaan sakola wungkul, tapi kudu bisa dibaca malah kudu nepi ka bisa digunakan ku masyarakat, tapi hal ieu pamohalan kahontal mun tulisanana masih keneh balatak salah ketikna, lantaran pasti nu maca ge boseneun manten memeh parat macana”.
Tah, lamun geus nepi kadinya, lamun skripsi geus loba salah ketikna kitu, skripsi teh sok dibalikkeun deui ka mahasiswana, supaya diomean heula, bari tangtuna sok dituduhkeun heula dilebah mana-manana kalimat anu salah ketikna tea.
Nu rada mindeng kapanggih dina kecap “datang” sok jadi kecap “dating” dina skripsina mah, mun dina basa Sunda mah kecap “teh” sok robah jadi “the” geus teu aneh deui eta teh.
Dina “MANGLE” NO. 2075 dina “Lawang Saketeng” aya ajakan ka para mitrana sangkan bisa nuliskeun pangalaman lalampahanana, boh keur tugas atawa keur naon bae, sangkan bisa “sharing” jeung para mitra para langganan “MANGLE”.
Memang panggampangna nulis mah, lebah nuliskeun pangalaman pribadi, samemeh nyieun karangan atawa novel teh, saperti mangsa keur rumaja baheula nulis dina buku harian geuning, sakitu galecokna pan.
Coba geura dam un leukeun mah, ulah jauh-jauh, dina kareta api we, mun pareng merhatikeun leuwih teleb mah, da bisa jadi tulisan anu panjang ngemplad, ti mimiti ngariegna gerbong kareta nu katarik ku lokomotif, terus sora handaruanana kareta waktu keur laju dinu sakitu tarikna, nepi ka ruag-riegna kareta kabawakeun tarikna lokomotif, estu matak pogot nuliskeunana pikeun nu geus biasa nulis mah, tapi pikeun urang ge nu teu biasa nulis, bisa dilatih, asal keyeng tea, pan nulis buku harian ge baheula bisa.
Malah geura eta mun nengetan para panumpang kareta, da matak resep atuh sabenerna mah, ulah jauh-jauh, eta we nu gigireun urang, hareupeun atawa tukangeun urang, kapan mun ditataan mah geura, aya nu jongjon wae maca koran, aya nu nundutan wae, aya nu ngobrol bari jeung pepeta bae, malah aya nu tungkul we geuning ningali kaluar, jiga nu anteng merhatikeun tihang telepon nu jiga keur lulumpatan tea.
Komo meureun mun pangalaman-pangalaman lalampahan nu rada lega ambahanana, nu jarah ka Mekah tea, nu tugas ka Amerika tea, ka Eropa tea, pantes pisan mun dijadikeun tulisan teh, keur “sharing” jeung para mitra nu mikacinta “MANGLE” cenah.
Ngan titip teh nu tadi tea, lebah nuliskeunana, usahakeun ulah aya salah ngetikna, komo nepi ka salah nempatkeun kalimat mah, bisi nu maca salah ngama’naan eusi tulisanana, atawa teu mustahil nu maca geus boseneun manten, samemeh tamat macana.
Ari nu jadi sabab, entong boro nu karek aya kahayang nulis, ieu mah di “MANGLE” na sorangan, anu cenah geus puluhan taun terbit teh, nepi ka poe ieu, masih keneh balatak salah ngetikna, teu ngaleuleungit eta ge, mun tea mah aya kalimat nu kurang merenah dina konsep tulisan sok dibenerkeun langsung ku para “editor” na, tapi tetep nepi ka “MANGLE” nu pang akhirna, salah ngetik mah aya keneh bae.
Geura ieu urang guar nu aya dina “MANGLE” nu pangakhirna katarima we, nomer 2075, dina kolom “Koropak” kolom nu ka hiji, “katembong” ditulis jadi “kateumbong”, “rada resik” ditulis “rasa resik”, “Parisj van Java” ditulis “Parij van Java” teu make huruf “s”, dina kolom nu kadua, “mugia bae” ditulis “mugia baer”, dina kolom nu kaopatna “keur barudak nu lalulus” maksudna mah jigana “keur barudak nu teu lalulus”.
Terus dina kolom “Katurug Katutuh” kolom nu kadua “Asa mobok manggih gorowong” ditulis “Asaa mobok manggih gorowong”, kolom katiluna, “sorangan” ditulis “soarangan”, kolom kaopat “antara” ditulis “anatara”, kolom kalima, “Diitung” ditulis “Ditung”, “Mun” ditulisna teu make “n” jadi “mu”, “ditanyakeun” ditulisna “ditanykeun”, dina kolom nu kalimana, “aras-urus” ditulis “uars-urus”
Dina kolom “Esey” meunang H. Usep Romli HM, ungggal kolom ti anu genep kolom teh, aya salah ngetikna, kolom kahiji “bisa” jadi “bias”, “pinuh” jadi “pinu”, kolom kadua “sagala” jadi “sagal”, “pikeun” jadi “pikeu”, kolom katilu, “tumiba” jadi “tumba”. Dina kolom kaopat mah, aya kecap “rokata” duka teuing tina naon kecap asalna.
Dina kolom “Munara Cahya” nya kitu keneh, dina kolom anu katilu “kaayaan” jadi “kayaan”, dina kolom nu kaopatna mah “nu mecak dibandungan” teuing naon ma’nana, sarua jeung dina kolom anu kagenep, kecap “sagala rohaka” duka teuing timana asalna.
Dina kolom “Barakatak”, dina kolom “Prang-pring” malah dina “Kolom” ge nya kitu keneh. Loba keneh pisan nu salah ngetikna.
Duka tah nu sejen, para mitra nu mikacinta “MANGLE” teu aya bejana ngaributkeun hal-hal nu saperti kieu, duka pedah ngama’lum, duka teuing teu wanieun, pedah “MANGLE” mah geus puluhan taun tea, ngokolakeun majalah Sunda teh, nepi teu wani ngiritikna ge.
Padahal, mun tea mah oplah “MANGLE” teh nepi ka 5.000 exemplar weh, mun sa exemplar di baca ku tiluan we, meureun nu maca teh aya kana 15.000 urangna. Hartina 15.000 jalma nu salah maca kecap atawa kalimat dina majalah “MANGLE”
Peureus memang, tapi mangrupa kanyaah ti anu mikacinta “NYI MANGLE”.

Selasa, 09 Desember 2008

TARTIBNA SHALAT JUM'AT

Bismillaahirahmaannirrahiim.
Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Alhamdu lillaahilladzii idzaa araada li’abdihii khairaa, razaqahut tafaqquhu fiddiin, wa ayyadahu bil iimaani wa kamaalil yaqiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, syahaadatal awwaliin wal aakhiriin. Wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu warasuuluh, arsalahu ta’aalaa rahmatal lil ‘aalamiin. Wash shalaatu wassalaamu ‘alaa asy rafil ambiyaa-i wal mursaliin, wa ‘alaa aalihii wa ash haa bihii ajma’iin. Amma ba’du. Fayaa ‘ibaadallaah. –uu shiikum wa iyyaaya bitaqwallaah faqad faazal muttaaquun.


Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.

Puji syukur urang sanggakeun ka hadirat Illahi Rabbi Anu Maha Welas tur Maha Asih, anu parantos maparin mangpirang-pirang kani’matan ka urang sadaya, utamina ni’mat iman sareng kasehatan, dugi ka urang sadaya tiasa kempel silaturahmi wangkid ieu ditempat anu dimulyakeun mungguh Allah, dina waktos ibadah Jum’at, dinten ieu. shalawat miwah salam kawilujengan mugia salamina diwuwuhkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka para shahabatna, para kulawargana sareng ka sadaya umatna anu satia satuhu ka anjeunna tug dugi ka poe kiamah jaga.

Khatib umajak, khusus pikeun diri pribadi heulaanan, atuh umumna pikeun urang sadaya bae, sangkan sami-sami sasarengan ningkatkeun, kaimanan katut kataqwaan urang ka Allah SWT.

Maasyiral muslimin rahimakumullah.

Kantos Rasulullaah SAW, sasauran, dina Hadits Riwayat Abu Dawud, :

“Qaala rasuulullaahu ‘alaihi wasallam, Yah dhurul jum ‘ata stalaasatu nafarin, Fa ra julun hadhara haa, yal ghuu fadzaalika hazh-zhu hu min haa, wa rajulun hadhara haa, bidu ‘aa –in fahaadzaa, rajulun da ‘allaaha, insyaa –a, -a’ thaahu, wa insyaa-a mana ’ahu. Wa rajulun hadhara haa, bi in shaa tin, wasukuutin, wa lam yatakhath tha, raqabata muslimin, wa lam yu- dzi ahadan fahiya kaffaa ratun, ilal jum ‘atil latii taliihaa, wa ziyaa datu, tsalaatsatu ayyaam, wa dzaalika annallaaha yaquulu, man jaa –a bil hasanati falahu ‘asyru amtsaa lihaa”.

Hartosna eta hadits kirang langkung kieu, Saur Rasul :”Aya tilu golongan anu ngalaksanakeun shalat jum’ah, Hiji lalaki ngalaksanakeun shalat Jum’at, bari ngalakukeun pagawean anu teu aya guna, ngan ukur eta-etana hasil tina shalat Jum’at na teh, Jeung hiji lalaki anu ngalaksanakeun shalat Jum’at bari ngadu’a, Saestuna ieu lalaki ngadu’a ka Allah, upama Allah ngabulkeun, mangka Allah bakal ngabulkeun du’ana, tapi upama Allah nolak kana du’ana, pasti Allah moal ngabulkeun kana du’ana, jeung hiji lalaki anu ngahadiran ibadah Jum’at na, bari saregep ngupingkeun khatib khutbah, bari henteu ngalengkahan taktak jamaah sanesna, bari henteu nguciwakeun kaum muslimin sanesna, mangka shalat Jum’ah na, bakal ngalebur dosa-dosana, nepi ka Jum’at anu bakal datang, ditambah ku tilu poe.
sakumaha Firman Allah:

“man jaa –a bil hasanati falahu ‘asyru amtsaa lihaa”.
Sing saha anu datang bari mawa kahadean, pikeun manehna aya balesan sapuluh tikeleun kahadeanana.

Hadirin sadaya, utamina para rumaja rahimakumullah

Dina hadits anu nembe, Rasulullah SAW ngajentrekeun, yen aya tilu golongan, anu ngalaksanakeun shalat Jum’at, sapertos urang ayeuna teh, nu kahji, upama urang shalat Jum’at bari midamel padamelan nu teu aya manfaatna, saur Nabi, ganjaranana ngan saukur padamelan anu teu aya mangfaatna tea.

Upami nengetan kana hadits anu nembe, atuh komo, mun urang shalat Jum’at teh, bari ngobrol, komo bari diselang ku ngadon ngaroko sagala rupi mah, diselang ku bari ngagayem “Koaci” sagala rupa mah, ganjaranana ge, jigana, ngan ukur pangaji sabatang rokoeun, anu keur diududna, atanapi sahargaeun koaci anu keur digayemna.

Lebar, lebar temenan, lengkah urang ti bumi, niat mah rek Shalat Jum’at, berjamaah nanging buktosna, saur Nabi tea, mung ukur kenging ganjaran sabatang rokoeun wungkul, atanapi mung ukur sahargaeun koaci wungkul. sakitu-kituna

Hal ieu didugikeun teh, margi sok aya keneh di urang di dieu, di Masjid Baitul Muttaqin, masih keneh aya nu ngadon Juma’ahan, nalika khatib khutbah teh, bari ngobrol mani meh balap sareng nu khutbah teh, malah masih keneh aya nu diselang bari ngaroko sagala rupa, malah kadangkala bari jongjon ngagayem “Koaci” sagala rupa.

Kumargi kitu, dina kasempetan anu mulya ieu, khatib umajak, utamina ka para rumaja, adi-adi anu masih keneh resep ngaroko bari ngupingkeun khutbah Jum’at teh, yu urang omean ibadah urang teh, sing langkung tarapti kapayun mah, dina ibadah Jum'at mah antawis shalat Jum'at sareng khutbah teh sapaket, lebet kana ibadah duanana ge, ku margi kitu tahan heula satengah jam mah, nafsu hoyong ngaroko, atanapi hoyong ngagayem ‘Koaci” teh, moal, moal paeh langlayeuseun, jigana, ari ngan ukur satengah jam mah liren tina ngaroko teh.

Melang, malah janten kamelang, ti para sepuh jeung kolot-kolot urang keneh, upama teu digeuing teh.

Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah,

Anu kadua, saur Nabi, hiji lalaki anu shalat Jum’at na bari ngadu’a ka Allah SWT, nanging saur Rasul sok sanaos aranjeunana shalat Jum’at na bari ngadu’a ka Allah SWT, nu bakal ngabul keun, sareng nu bakal nolak kana eta du’a, teu aya deui anging Allah SWT, upama du’a na dikabul, anging Allah nu ngabulkeun eta du’a, upama du’ana ditolak, anging Allah nu nolak eta du’a.

Anu katilu saur Nabi, hiji lalaki anu ngahadiran shalat Jum’at, bari saregep ngupingkeun khutbah khatib, henteu seseleket nepi ka ngalengkahan taktak batur, bari henteu ngajaheutkeun manah muslim anu lian, saur Rasul ibadah Jum’atna, bakal ngalebur dosa dugi ka dinten Jum’at nu bakal dongkap, ditambih ku tilu dinten deui, sakumaha Firman Allah :

” man jaa –a bil hasanati falahu ‘asyru amtsaa lihaa”.
Sing saha anu datang bari mawa kahadean, pikeun manehna, aya balesan sapuluh tikeleun kahadeanana..

Ma-asyiral Muslimin rahimakumullah.

Saterasna dina Hadits Riwayat Bukhari sareng Muslim

‘an abii hurairata radhiyallaahu ‘anhu, annan nabiyya, shallallaahu ‘alahi wasallam qaala :” Idzaa qultu lishaa hibika yaumal jum ‘ati, wal imaamu yakh thubu, faqad laghaut”.

Ti Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Saur Nabi :” Saupama dina poean Jumaah, diantara aranjeun, aya nu nyarita ka gigireunana, ku ucapan “ Cicing anjeun” padahal harita Imam keur khutbah, mangka Jum’atna mubadzir”.

Ma-asyiral muslimin rahimakumullah.

Saur Nabi dina hadits anu nembe, saupama urang nuju Jumaahan model kieu, ngupingkeun khutbah sapertos ayeuna, mun tea mah kaleresan, aya murangkalih gigireun urang, ngobrol bae, atanapi ngan ukur heureuy bae, ana heg teh, digeunggeureuhkeun ku urang, sok sanaos ngan ukur ku ucapan “Jarempe maraneh”. Saur Rasul, Jum’ahananna mubadzir, sia-sia.

Malah kadangkala mun urang ngageunggeureuhkeun murangkalih, budak na mah teu naon-naon, tapi kolot-kolot na, ramana atanapi eyangna, anu henteu tarima, putu kakasihna, atanapi putra nu “semata wayang” na aya nu ngageunggeureuhkeun teh.

Margi anu wajib ngageunggeureuhkeun murangkalih atanapi saha bae anu ngobrol nalika khatib nuju khutbah, anging khatibna ku anjeun, mung ukur khatibna ku anjeun anu tiasa ngageunggeureuhkeun teh, jamaah nu sanes mah, upami ngiring ngageunggeureuhkeun teh, keuna kana “faqad laghaut” ibadah anu sia-sia, padamelan anu mubadzir.

Kumargi kitu, ngajagi ibadah Jum’at urang bilih mubadzir, shalat Jum’at urang bilih sia-sia, khatib umajak, khusus pikeun diri pribadi heulaanan, pikeun sadaya para jamaah umumna, urang aping deui, putra-putu urang dina ngajalankeun ibadah Jum’at na, bilih putra-putu urang, ngajantenkeun mubadzir ka jamaah anu sanes, urang aping deui sangkan putra-putu urang henteu matak janten sia-sia kanu sanes.

Rupina bakal langkung pantes tur merenah, mun putra-putu urang nalika Jumaahan teh, ngarendeng sareng sepuhna, sok lingsem geuning ari ku sepuhna mah murangkalih teh, utamina pikeun ngabiasakeun para murangkalih, tartib di masjid, pibekeleun maranehanana, dina ngojayayan kahirupan, putra-putu urang keneh, jaga.

Bangor jeung nalaktakna mah, ngaranna ge budak, kadangkala urang baheula, nalika sapantaran maranehanana ayeuna, langkung ti kitu boa, urang mah, bangorna teh.

Nanging upami diaping digendeng ku sepuh mah, moal kajongjonan teuing rupina, dan puguh aya elesna, puguh aya nu nalingakeunanana.

Barakallaahu lii walakum fil qur aanil 'adhiim, wa nafa 'anii wa iyyaa kum bimaa fiihi minal aayaati wadz dzikril hakiim, wa taqabbala minnii wa mingkum tilaa watahuu innahuu huwas samii 'ul 'aliim. Aquulu qaulii haadzaa, was tagh firullaahal 'adhimaa lii walakum, wa lisaa iril muslimiina wal muslimaat, wal mu' miniina wal mu'minaat, fastagh firuuhuu, innahuu huwal ghafuurur rahiim.

KHUTBAH KADUA

Alhamdulillaahil ladzii waf faqanaa li adaa il jumu'i wal jamaa'aah, wahadaanaa ilaa sabiilik tisaabi akmalis sa'aa daah. Asyhadu allaa ilaaha ilaallaahu wahdahu laa syariikalah, rabbul 'araadhiina wa samaawaat, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhul mu ayyadu bi af dhalil aayaati wal mu'jizaat. Allaahumma shalli wasallim 'alaa muhammadin, wa 'alaa aalihi mashah bihii maa ta 'aa qabatil auqaatu was saa 'aah. Amma ba'du. Fayaa ayyuhannaas, ittaqullaaha wahaa fidhuu 'alaat thaa 'aati wa hudhuuril jumu 'i wal jamaa 'aah. Qalallaahu ta 'aalaa, yaa ayyuhal ladziina aamanuu idzaa nuu diya lish shalaati miy yaumil jumu 'ati fas 'au ilaa dzikrillah, wa dzarul bai 'a dzaalikum khairul lakum ing kuntum ta' lamuun, fa idzaa qudhiyatish shalaatu faan tasyiruu fil ardhi, wab taghii mim fadh lillaahi wadz kurullaaha katsiiraa, la 'allakum tuf lihuun.

Hadirin ikhwatul iman sidang Jum'at rahimakumullah.

Kanggo mungkas khutbah kadua ieu, urang sami-sami bae ngadu’a, mugia du’a urang sadaya ieu diijabah ku ka Allah SWT,

Yaa Allah Yaa Rabbanaa, mugi Gusti ngahapunten kalepatan abdi sadaya, kalepatan saminggu kapengker sareng kalepatan saminggu nu bade dongkap, sareng mugi Gusti ngajantenleun abdi sadaya, janten jamaah anu pageuh sabilulungan, anu sabobot sapihanean, sapertos geugeut pageuhna, silaturahmi antawis kaum Anshar sareng kaum Muhaajirin.

Allaahumma Yaa Allaah, sembaheun abdi sadaya, teu aya deui Rabb nu wajib di sembah ku abdi sadaya, anging anjeun Yaa Rabbanaa, anu tunggal sahiji, Anjeun Nu Maha Gagah Tur Kawasa, sedengkeun abdi sadaya, makhluq Gusti anu kalintang dha’ifna.

Yaa Rabbanaa, mugi Gusti masihan taufiq sareng hidayah ka abdi sadaya, sangkan iman abdi sadaya tetep kiat. Sareng mugi Gusti, ngajantenkeun abdi sadaya muslimin-muslimat, anu daek silih pikacinta kalayan didadasaran ku Lillaahi Ta ‘aalaa.

Allaahumma Yaa Allah, pasihan widi abdi sadaya, iraha wae sareng dimana wae, maot aya dina kaislaman, maot aya dina husnul khatimah, sareng mugi Gusti nebihkeun ka abdi sadaya, tina sagala godaan sareng cobaan, anu baris nyababkeun lemahna iman ka Gusti.

Allahumma shalli wasallim 'alaa sayyidinaa muhammadin, shalaatan tun jinaa bihaa min jamii 'il ahwaali wal afaati wa taqdhii lanaa bihaa min jamii 'al haajaati wa tuthah hirunaa bihaa min jamii 'is sayyi-aati wa tar fa'unaa bihaa 'indaka a'lad darajaat, watuballighunaa bihaa aqshal ghaayaati min jamii 'il khairaati fil hayaati wa ba'dal mamaat. Innaka 'alaa kulli syai-ing qadiir.
Allahumma arinal haqqa haqqa, war zuqnat tibaa 'ahu, wa arinal baathila baathila, war zuqnaj tinaabah.
Allaahumma innaa nas-aluka 'ilmaan naa fii 'aan, wa 'amalan mutaqabbalaa, wa rizqaan halaalaan thayyibaa.
Allaahumma innaa na 'uu dzubika min 'ilmin laa yan fa'u, wa qalbin laa yakh sya'u, wa du 'aa in laa yus ma 'uu, wa 'amalin laa yur fa 'u.
Allaahummaj 'alnaa wa aulaa danaa, wa dzurriy yaa tinaa min ahlil 'ilmi wa ahlil khaiir, walaa taj 'alnaa wa iyyaahum min ahlisy syarri wadh dhaiir.
Allaahummar zuqnaa mutaa ba 'atan nabiyyi shalallaahu 'alaihi wasallam, awwalan wa aakhirran, wa dhaa hiraan, wabaa thinan, wa qaulan, wa fi' laan, wa thaa 'atan, wa 'ibaa datan, wa 'amalaan shaalihan wa 'adah.
Allaahumma ahyinaa bihayaatil 'ulamaa-i, wa amitnaa bimautisy syuhadaa-i, wah syurnaa yaumal qiyaamati fii zumratil auliyaa-i. Wa ad khilanal jannata ma 'al ambiyaa-i 'alaihimu salaam.
Rabbanaa laa tuzigh quluu banaa ba'da idz hadaitanaa, wa hablanaa mil ladungka rahmah, innaka antal wahhaab. Rabbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa 'adzaa ban naar.
Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuun wasalaamun 'alal mursaliin.

Walhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.

'ibaadallah, innallaaha ya'muru bil 'adli wal ihsaan, wa itaa idzil qurbaa wayanhaa 'anil fahsyaa-i wa mungkaari wal bagh, ya 'idhukum la 'allakum tadzak karuun, fadz kurullaahal adhiimal jaliila yadz kurkum, wasy kuruuhu 'alaa ni'amihi yazidkum, walaa dzikrullaahi akbar.
Astaghfirullaahal 'adhim, lii walakum.
Wasalam mu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.